Domenn api psikososyal

Pwogram lekol ouvè

An kisa li konsiste?
Li konsiste an reyalizasyon aktivite chak jou pandan yon dire de 20 jou pou pi plis nan peryod vakans yo. Modalite lekol ouvè a genyen ladan l Alimantasyon (PAE), sekirite ak aktivite ki relasyone ak domenn ke pwogram nan prezante: habitid lavi sen, devlopman pesonel, aktivite kiltirel, habitid etid,ect.. aktivite a pa gen lannwit ladan l.

Ki objektif li?
Pemet ke benefisyè ki patisipe yo gen posibilite aksè a yon espas rekreyatif edikatif, pandan yap ankouraje estil de vi an sante, bon anplwa tan lib ak bon vi ansanm, pandan peryod vakans yo.

Ki moun ki ka gen aksè?
Li dirie ve etidyan ki nan edikasyon pepinyè ak edikasyon primè

Koman yo asinye li?
JUNAEB santre li sou etablisman edikasyon yo atravè IVE SINAE

 

Program api a retansyon nan lekol

An kisa li konsiste?
Pwogram api a retansyon nan lekol la se yon pwogram api psikososyal ki kontribye a pemanans etidyan yo nan system lekol la, konsa li favorize yo menm opotinite epi jenere milye anbyan de pwoteksyon pou timoun ki nan pwogram nan.

Ki objektif li?
Akòde zouti psikososyal ki jenere faktè pwoteksyon pou etidyan ak risk sosyoedikatif yo ak sila yo ki nan kondisyon ansent, manman ak papa nan bi pou preveni abandon lekol atravè yon api psikososyal ki devlope abilite sosyoedikatif, ankouraje Pratik pwoteksyon nan etablisman yo epi aktive rezo teritoryal yo. Entevansyon an gen karaktè prevantif ak ankourajman. Epi se yon ekip de plizyè disiplin (pedagog, asistan sosyal ak psikolog) ki an chaj li, apati de entèvansyon pa gwoup ou byen endividyel yo antrepwann aksyon bò kote timoun yo ak kominote edikatif la nan bi pou prevni abandon lekol.

Kimoun ki ka gen aksè?
Etidyan ki nan etablisman ke yo santre sou yo, ki nan rejion Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía ak Magallanes.

Koman yo asinye li?
Pwogram nan enstale nan:
Komin ak etablisman ki gen wo nivo konsantrasyon etidyan ki nan kondisyon ansent, manman oubyen papa epi ki gen gwo nivo konsantrasyon etidyan ki nan risk sosyoedikatif yo.
Etablisman edikasyon, ki priorize a koz vilnerabilite sosyoedikatif ki gen bous BARE.

Kilè yo asinye li?
Padan sik lekol respektif la.

 

Kan rekreyatif eskolè

Ki sa l ye?
Li konsiste an mete an plas kan ki egzekite nan peryod vakans timoun yo resevwa yo. Pandan tan sa a, timoun ki ap itilize modalite a benefisye lojman, manje, transpò ak aktivite rekreyatif nan yon milye sekirize epi anba siveyans plizyè monitè ke yo kapasite anvan dat la.

Ki objektif li?
Bay posibilite ak etidyan ki priorize yo pou gen aksè a yon kan rekreyatif fomatif yon fason pou ankouraje estil de vi an sante, repo, divèsyon, epi ranfose devlopman edikasyon sosyal ak kiltirel yo pandan peryod vakans yo.

Ki moun ki ka gen aksè?
Li dirije a timoun ak jenn de 8 a 18 ane ki nan etablisman edikasyon ke JUNAEB santre sou yo

Koman yo asinye li?
JUNAEB santre sou etablisman edikasyon, a pati de IVE SINAE

Kile yo asinye li?
Avan chak peryod vakans lete ak livè

 

 Lekol an Sante pou Apwantisaj

An kisa li konsiste?
Li konsiste an mete sou pye aktivite pou ankouraje la sante a trave 3 conpozan: Aktivite fizik, Alimantasyon ak nitrisyon ki sen api sante bouch, ki devlope nan peryod lekol la. Pwogram nan enteveni nan etablisman ki pi vilnerab yo epi yo jere li an kolaborasyon ak atikilasyon avek rezo sante lokal ki enstale nan etablisman yo.

Ki objektif li?
Ankouraje estil de vi ki sen ki santre sou aktivite fizik, alimantasyon sen ak sante pou bouch nan kominote edikatif ki gen endis ki wo nan obezite ak vilnerabilite.

Ki moun ki ka gen aksè?
Etidyan anseyman primè ki nan etablisman ke JUNAEB santre sou yo, kote li priorize etidyan sa yo ki nan sik anseyman pre primè ak premye sik anseyman primè.

Koman yo asinye li?
JUNAEB santre sou etablisman adikasyon, apati de IVE SINAE

Kilè yo asinye li?
Pandan sik lekol respektif la