Bous Edikasyon Primè

Bous ke JUNAEB bay yo, yo bay yo pou etidyan ak karakteristik espesifik. Pou edikasyon primè, gen Bous Indijen, yon benefis ki bay lajan a lib dispozisyon etidyan vilnerab yo ki gen ras Indijenn.

An plis nou chache apiye etidyan ki rete nan sektè ki lwen yo epi ki gen difikilte pou rive nan etablisman lekol yo, kote yo ba yo yon kote pou yo rete, manje epi api afektif ak eskolè. Nou envite w konen Pwogram Rezidans Fanmiy pou etidyan ak fwaye yo JUNAEB.

Bous Edikasyon Segondè

Bous ke JUNAEB bay yo se pou etidyan ak karakteristik espesifik. Ou ka chache bous ki pi koresponn a sitiyasyon ou epi postile pou li. Revize rekizisyon pou postile yo an detay epi enfome sou chak pwosesis, klike sou chak bous yo.