Abilite pou la vi

espapedegua7

An kisa li konsiste?

Se yon model entervansyon psikososyal ki gen ladan l deteksyon ak prevansyon risk; li ankouraje estrateji de swen pesonel epi li devlope abilite viv ansanm diferan aktè kominote eskolè a. li travay a pati yon dyagnostik sitiyasyon yo nan nivo lokal epi li aktive rezo lekol yo nan komin nan pou kodone aksyon sante mantal timoun ak jenn timoun yo nan enteraksyon ak gran moun signifikatif yo, tankou paran ak pwofesè yo.

Li devlope aksyon kontinyel ak pa sekans ankourajman pou swen pesonel sante mantal pwofesè a, klima pozitif nan sal de klas la, ansanm ak enteraksyon pozitif paran pwofesè / edikatè; prevansyon pou timoun ak kondwit riske yo epi derivasyon a atansyon ka sante mantal yo (Defisi Atansyon). Li reyalize aksyon pou kodinasyon efikas epi regilarize lekol ki nan rezo kominal la.

Ki objektif li?

Lap chache kontribye pou ogmante reyisit nan devlopman lekol la, nou ka obsevel nan wo nivo apwantisaj yo ak nan ti kantite timoun kap kite lekol, a long tem, lap pouswiv elve byenet psikososyal, konpetans pesonel yo (relasyonel, afektif ak sosyal) epi diminye domaj nan sante (depresyon, swisid, alkol, dwog, kondwit vyolan).

A kimoun li dirije?

Pwogram nan dirije a timoun ki nan premye ak deziem nivo tranzisyon edikasyon pepinyè, premyè ak dezyem sik primè, paran yo ak ekip pwofesè yo, ki soti nan etablisman edikasyon minisipal yo ansanm patikilye sibvansyone yo ki gen gwo endis vilnerabilite sosyoekonomik ak psikososyal.

Koman ou ka gen aksè a li?

Atravè konkou pwojè yo. Ekip ak inite travay psikososyal kominal yo, nan nivo minisipal, ap prezante pwojè yo nan direksyon regional JUNAEB yo. Si yo seleksyone, sevis la ap ba yo resous inisyal pou 3 ane ak opsyon pou yo kontinye.