Pwogram alimantasyon eskole (PAE)


LENTEJAS Y JALEA DE POSTRE (2)Ki sevis li bay?

Pwogram alimantasyon eskolè a gen pou objektif pou bay sevis alimantasyon chak jou (dejene, dine, kolasyon, soupe selon jan sa koresponn) a etidyan ki nan kondisyon vilnerab nan etablisman lekol minisipal yo ak patikilye ke yo sibvansyone nan peyi a pandan ane yo asinye Pwogram Alimantasyon Eskole a, nan nivo edikasyon pepinyè, (pre kinder ak kinder), primè ak segondè epi edikasyon pou gran moun yo, nan objektif pou ameliore asistans a klas yo epi kontribye pou evite ke etidyan yo kite lekol la.

Li kouvri aktivite ki andan pwogram lekol yo tankou sa ki andeyo pwogram lekol yo, pandan ane eskolè a epi pandan vakans livè ak lete.

Konpozan sevis ke li bay.

Yo bay yon rasyon manje chak jou pou chak etidyan, konplemantè e diferansye ki gen: dejene, dine ou byen kolasyon, an plis nan kay refij yo yo bay dejene, dine, kolasyon epi soupe. Li kouvri anviwon yon tye nan nesesite nitrisyon chak jou pou timoun lekol primè ak segondè epi ant 45 a 50 pousan nan rekizisyon pou timoun preskolè e nan ka kay refij yo li kouvri 100 pousan nan rekizisyon chak jou pou timoun ki benefisye l yo.

Timoun ki gen aksè a pwogram nan, yo santre sou kondisyon de vilnerabilite yo. Pou fè sa, enstitisyon an komanse analize tout enfomasyon ke yo konsidere kom model pou mezire kondisyon de vilnerabilite pou anviwon 3 milion etidyan sistem piblik la, yo idantifye pa non e klas yo lis timoun ki gen pli gwo kondisyon de vilnerabilite. Lis sa yo, etablisman yo jwenn yo (direksyon rejional JUNAEB yo voye lis timoun ki benefisye yo nan etablisman lekol yo).

Ki moun ki gen aksè?

Etidyan fanmy ki apateni a 60% (pousan) pi vilnerab oubyen ak pi gran dezavantaj sosyoekonomik daprè rejis sosyal fwaye yo (Registro Social de Hogares), ki asiste nan etablisman edikasyon minisipal yo ak patikilye sibvansyone yo nan peyi a (ki enskri nan PAE), nan nivo edikasyon pre primè, primè, segondè ak grannmoun yo.

Kijan yo seleksyone lekol ki resevwa pwogram nan?

Nan komansman ane lekol la, direksyon rejional pwovens JUNAEB yo voye bay tout etablisman minisipal ak patikilye sibvansyone yo nan peyi a anket nivo edikasyon pepinyè, premye ane primè ak premye ane segondè pou yo reponn yo nan etablisman ki enterese pou gen aksè a pwogram ALIMANTASYON ESKOLE JUNAEB la. Nan ka eksepsyonel, anket sa yo ka ranpli pandan ane a, sa se ka etablisman ki nouvo yo ou byen sa yo ki pat reponn anket yo nan komansman ane lekol la.
Anket sa yo se enfomasyon de baz pou kalkile vilnerabilite chak etidyan ak etablisman an. Avek endikate vilnerabilite etablisman an, enfrastrikti ki disponib ak enfomasyon sou enskripsyon li, JUNAEB detemine kantite ak tip de rasyon ke lekol la ap resevwa.

Kilè etablisman an jwenn aksè a pwogram nan?

Tout etablisman ki gen IVE (Endis Vilnerabilite) yo kalkile nan komansman ane lekol, la gen akse, sepandan, ak eksepsyon, kek etablisman ka gen aksè a nan mitan ane a, sa se pou ka etablisman nouvo yo, ou byen sa yo ki pat reponn anket la a tan epi ki mande pou yo kalifye yo sou kondisyon vilnerabilite etidyan yo. Yo bay chak etablisman enfomasyon sou IVE a a trave direksyon rejional JUNAEB yo menm jan akk asiyasyon rasyon yo ke IVE pemet li gen.

Koman yo detemine ke timoun etablisman yo defini yo jwenn benefis la?

Dapre mezi ki soti nan prezidans lan, tout etidyan ki nan premye dezyem ak twazyem ranje revni yo gen dwa pou yo resevwa PAE, sepandan pandan lane 2016 la JUNAEB komanse ap travay ak Rejis Sosyal Fwaye yo, kote etidyan ki benefisye yo se sa yo ki trouve yo nan 60 pousan fanmiy ki pi vilnerab yo ou byen ki gen plis dezavantaj sosyoekonomik nan peyi a.

Ki kote yo remet pwogram nan?

Nan ka etablisman lekol ki nan PAE ki mande li e ki prezante kondisyon enfrastrikti ki apwopriye nan sevis alimantasyon epi ki gen etidyan enskri ki konpli ak kritè ki an kou yo, pandan ane lekol la.