Pwogram kay JUNAEB

< POSTULACIÓN > CALENDARIO RENOVACIÓN

 

 

Li konsiste an administrasyon kay ki bay lojman pou timoun ak jenn ki nan edikasyon primè ak segondè, orijinè komin ak lokalite ki lwen yo ou byen ki difisil pou rive ladan yo, kote ki gen ti kantite etablisman lekol ou byen sa ki genyen yo pa reponn a enterè etidyan yo. Pwogram nan gen anplis alimantasyon ak api nan diferan domen de fòmasyon.
Kay sa yo pa relasyone ak pies etablisman lekol espesifik, sa vle di ou ka chwazi libreman lekol oubyen lise kote ou vle etidye.

Ki rekizisyon yo mande pou ou postile?

– rete yon kote ki lwen (plis pas 3 kilomet distans ak etablisman lekol ki pi pre ki gen nivo ak model edikasyon ke etidyan bezwen an), poutet sa ou mande transfe soti nan lokalite orijin ou an pou kontinye etid.
– ou dwe etidyan 7e oubyen 8e ane edikasyon primè osinon edikasyon segondè, enskri nan etablisman edikasyon sibvansyone (aprè midi). Ka ki eksepsyon kote yo ka pemet yon etidyan ki nan pi piti klas antre nan pwogram nan, se komisyon rejional seleksyon an ki dwe rezoud sa.
– prefere ke se etidyan ki gen kondisyon vilnerabilite sosyoekonomik.

Ki kote mka postile?
Yon fwa ou antre nan pwogram kay JUNAEB, ou ka kontinye jiskaske ou temine edikasyon segondè, wap renouvle benefis la chak ane. Si ou vle fe pati pwogram nan ou ka fè sa, wap antre nan POSTULAR

 

  • Residencia en sectores rurales o urbanos con reducida oferta educacional, por lo que requieren trasladarse desde su lugar de origen a otro sector para continuar sus estudios.
  • Evaluación Registro Social de Hogares.
  • Ser estudiante de 7° u 8° básico o educación media de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.

  • Certificado de residencia que acredite el domicilio familiar del estudiante indicando claramente la comuna y localidad correspondiente, otorgado por la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio correspondiente, declaración jurada otorgada ante notario, certificado de comunidades indígenas autorizada por CONADI. certificado otorgado por Junta de Vecinos, autorizada formalmente por medio de acto administrativo para emitir certificados de residencia.
  • Certificado o documento idóneo para acreditar la condición de matriculado o alumno regular.
  • En caso de requerirse el estudiante deberá presentar la cartola del Registro Social de Hogares.