Pwogram vakans yo

Campamentos Callejones (2) - copiaKisa yo ye?
Api alimantè a timoun minè ki patisipe nan aktivite rekreyatif yo ke JUNAEB ak lot enstitisyon yo ap devlope pandan period vakans yo.

Ki moun ki gen aksè?

Etidyan edikasyon primè ak segondè.

koman ou ka jwenn benefis la?
Oganizasyon ki vle postile pou benefis la dwe ale nan Direksyon Jeneral JUNAEB ki ap bay enfomasyon sou dèle ak dosye pou postile.