Kisa TNE a ye?

TNE 2Kat Nasyonal Etidyan an se yon benefis ke JUNAEB administre ki bay kalite etidyan regilye anseyman primè, segondè oubyen siperyè epi ki rann efektif gratite oubyen rabè nan tarif sevis colektif yo.

Administrasyon TNE a pou etablisman edikasyon nivo primè segondè ak siperyè yo, se JUNAEB ki reyalize l depi nan peryod akademik 2006 kote rive jounen jodi a gen plis ke 2 milyon etidyan ki benefisye nan peyi a.

Pou plis enfomasyon konsenan kat sa a antre nan  www.tne.cl.