Ki moun nou ye

Istwa nou

FOTO_0120121212123912

Konsep ed eskolè a te enstale nan peyi a depi sou gouvennman Carlos Ibañez del Campo, lè li te kreye Direksyon Jeneral Edikasyon Primè ak konsey kominal ed eskolè. Yo bay konsey sa yo responsabilite pwomosyon ak oganizasyon sevis alimantasyon eskolè ak lot ed pou etidyan lekol piblik yo, sa se te premye pa pou rive a sa nou konen jodi a kom konsey nasyonal ed ak bous, JUNAEB.

JUNAEB se yon oganism nan administrasyon leta a ki kreye nan ane 1964 a travè lwa No 15.720, li responsab pou administre resous leta yo ki destine pou veye sou timoun ak jenn chilyen yo ki nan kondisyon vilnerabilite biopsikososyal, pou yo antre, rete epi reyisi nan sistema edikasyon an.
A pati de lane 1980 JUNAEB te komanse mete deyo pwogram li yo, li antre nan jesyon an menm antite prive yo. Alyans sa ak prive yo pote gwo benefis pou peyi a an tem de efikasite.
An 1990, ak retablisman demokrasi nan peyi a JUNAEB grandi kouveti Pwogram Alimantasyon Eskolè a, li reenstale pwogram sante etidyan, li kreye pwogram kan pou jenn yo ak pwogram kay pou etidyan yo.
Ant lane 1990 ak 2000 bidje JUNAEB te double epi bous alimantasyon an te depase barye milyon.
Nan lane 2002 pwogram mondyal alimantasyon an oganism ki depan de Nasyon Zini rekonet pwogram alimantasyon Chili a kom yonn nan meyè pwogram nan lemond epi li mande pou l fe pati sosyo fondatè Rezo Latinoameriken Alimantasyon Eskolè (LARAE).
Nan lane 2006 JUNAEB te pwan responsabilite administrasyon pwogram bous Prezidan Repiblik la ak nouvo mentnans edikasyon siperyè. Yo te mete kom kritè de karakterizasyon benefisyè pwogram Chile Solidario, nan tout pwodwi yo, an plis de ogmante nan tout pwodwi estratejik yo kouveti ke yo te bay benefisyè yo.

Misyon

favorize mentnans ak reyisit nan sistem edikasyon timoun ak jenn moun yo ki nan kondisyon de dezavantaj sosyal, ekonomik, psikolojik epi byolojik pandan yap ba yo pwodwi ak sevis entegral bon kalite ki ap kontribye nan rann efektif menm opotinite pou tout, devlopman himen ak mobilite sosyal.