Sante oral

básica0047An kisa li konsiste?

Pwogram devlopman aksyon ankourajman, prevensyon ak rekiperasyon sante nan bouch pou timoun depi prekinder rive 8em ane prime.

Eleman ankourajman an konsiste an edikasyon sante sou tem ki gen pou we ak alimantasyon ki sen ak ijienn pou bouch, nan lekol minisipal tankou nan lekol sibvansyone nan zonn riral yo.

Atansyon an reyalize nan modil pou dan yo, fix ak mobil, ki chita nan diferan komin nan peyi a, ladan yo, yo bay atansyon entegral a timoun ki nan etablisman edikasyon ki enskri nan modil la.

Aktivite prevantiv yo egzekite nan alimantasyon eskolè lekol riral yo, lokalite ki pa gen dlo potab ak fliyò yo, a trave let ki gen fliyò ke yo bay nan dejene JUNAEB yo ( rejion IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XII ak metropolitenn nan), epi nan modil dantè yo, a travè aplikasyon sele yo ak fliyò topik.

A ki moun li dirije?

– Atansyon nan modil dantè yo: timoun de 4 a 14 ane (prekinder rive nan 8èm ane primè) ki nan lekol ki enskri nan modil dantè yo.

– Pwogram PAE fliyò a (let ki gen fliyò) timoun soti 4 rive 14 ane de 1e a 8e ane primè ki nan lekol riral yo ki pa gen dlo potab ak fliyò nan rejion IV, V, VI, VII,VIII, IX. X, XI, XII, XII ak metropolitenn nan

Koman yo seleksyone komin ki gen modil dantè a?

Pou seleksyone komin ki ap genyen modil dante yo, yo patisipe nan yon konkou de pwojè sante pou bouch. Yo priorize komin ki gen plis domaj dantè yo, ki gen yon nivo povrete ki elve (nimewo kantite timoun CHILE SOLIDARIO) ki gen etablisman ak nivo endis vilnerabilite lekol elve epi ki pa gen pwogram sante dantè JUNAEB la kap opere, anplis yo konsidere egzistans enfrastrikti, resous imenn ak disponibilite resous pou achte matyè premyè ak materyel nesesè. Depi lane 2009, nan konteks yon maj kolaborasyon Ministè Sante (MINSAL) a siyen, yo priorize tou 94 komin vilnerab MINSAL, yon alyans ki gen kom objektif reyalize epi konsolide yon travay dan lansanm pou sante dantè popilasyon timoun yo.