Sevis medikal yo

Pwogram sevis medikal JUNAEB  yo chache pwoblem sante ki relasyone ak randman nan lekol epi li bay atansyon konplet a timoun lekol ki gen pwoblem pou we, pou tande, nan kolonn, a travè tes, diagnostik, egzamen, tretman ak kontrol ke pwofesyonel ak espesyalis nan domenn medikal yo reyalize.

Ki objektif pwogram nan?
Ojektif pwogram nan se rezoud pwoblem sante ki relasyone ak randman nan lekol tankou : pwoblem pou we, pou tande ak kolonn avek objektif pou amelyore kalite la vi benefisyè nou yo a travè aksyon klinik prevantif ki kontribye a antretyen yo nan sistem lekol la.

Ki moun ki ka gen aksè?
Timoun ki enskri nan lekol minisipal yo ak lekol patikilye ki sibvansyone yo, ki nan nivo prekinder, kinder, primè ak segondè, depan de patoloji ke timoun nan prezante.

Koman yo reyalize predyagnostik la?
Nan komansman ane lekol la, pwofesè a cheche nan etidyan yo pwoblem sante posib, yo pase yo nan yon pwosesis tes kote yo idantifye si efektivman yo prezante pwoblem diminisyon nan zye pou yo we, pou tande anplis posib devyasyon nan kolonn yo. Apre pwosesis sa a yo voye yo jwenn medsen espesyalis yo pou dyagnostik ak tretman.

An kisa tretman an konsiste?
Tretman an konsiste a bay atansyon a problema yo jwenn lan epi o mwen yon control chak ane a benefisyè pwogram nan ki nan tretman.
Li enpotan pou granmoun yo akonpanye timoun yo nan moman control ak tretman yo epi ke yo responsab pou ankouraje bon anplwa ak siveyans materyel ke JUNAEB bay yo.

Ki lè yo reyalize atansyon yo?
Ant mwa mas ak desanm chak ane

 

 Oftalmoloji 

An kisa li konsiste?
Atansyon medsen oftalmolog a timoun lekol ki prezante pwoble nan zye. Li enkli tretman pwoblem ke yo jwenn lan, yo bay linet optik, linet kontak ak egzersis otoptik.

Ki kote ou ka postile?
Avek anchaje sante lekol la ou byen kodinatè kominal la.

 

 Tromatik

An kisa li konsiste?
Atansyon medikal yon tromatolog a timoun ki prezante pwoblem nan kolonn, Escoliosis, oubyen Dorso curvo. Li enkli tretman pwoblem yo jwenn lan, yo bay plantiy amelyorasyon, corse ak sesyon kinesyoterapi.

Ki kote ou ka postile?
Avek anchaje sante lekol la ou byen kodinatè kominal la.
CHECHE ENFOMASYON SOU PWOGRAM NAN NAN DIREKSYON JENERAL JUNAEB YO, OU BYEN RELE NAN 600 660 400.

¿En qué consiste?
Atención de Médico Oftalmólogo a escolares que presentan problemas visuales. Incluye el tratamiento del problema encontrado, entregando Lentes Ópticos, Lentes de Contacto y  ejercicios Ortópticos.

¿Dónde postular?
Con el Encargado de salud del colegio o Coordinador Comunal.

¿En qué consiste?
Atenciones Médica por traumatólogo a escolares que presentan problemas de Columna, Escoliosis o Dorso Curvo. Incluye el tratamiento del problema encontrado, entregando plantillas de realce, corsé y sesiones de Kinesiterapia.

¿Dónde postular?
Con el encargado de salud del colegio o Coordinador Comunal. Infórmate del programa en las Direcciones Regionales de Junaeb o llamando al 6006600400

¿En qué consiste?
Atención de Médico Otorrino a escolares que presentan problemas auditivos. Incluye atención médica, exámenes,  entrega de Audífonos y sus Planes de Rehabilitación, entre otras atenciones específicas.

¿Dónde postular?
Con el Encargado de salud del colegio o Coordinador Comunal.