Itilite lekol yo

An kisa li konsiste?
Remiz yon je itilite eskole chak ane, yo diferansye pa nivo edikasyon pre prime, prime, segonde ak granmoun. A etidyan ki pi vilnerab yo nan peyi a revize la kontni je yo ke yo bay pou chak nivo..

Ki finalite li?
Kontribye a pemanans nan sistem edikasyon an nan menm kondisyon egalite, diminye depans pou achte itilite eskolè gwoup fanmiy lan, li dirije a etidyan pi vilnerab ki nan lekol minisipal yo ak patikilye sibvansyone yo.

Ki sevis yo bay?
Pwogram nan bay yon je itilite eskolè, ki diferansye pa nivo; edikasyon pre primè, (je kolektif pou 12 etidyan), primè premye sik (je endividyel pou 1e rive 5e ane primè), primè 2e sik (je endividyel 6e rive 8e ane primè), anseyman segondè (je endividyel soti 1e rive 4e segondè) epi granmoun. Yo estime ke li kouvri plis pase yon milyon nef san swasant de mil etidyan nan tout rejion nan peyi a.

Kile yo gen akse a pwogram nan?
Pwogram nan gen yon sistema de postilasyon piske se yon dwa ke tout timoun ak jenn ki pi vilnerab yo resevwa nan Sistem Nasyonal Asinyasyon ak Ekite ki klasifye nan premye priorite yo.

Ki kote yo reyalize remiz benefis sa?
Direkteman nan etablisman edikasyon minisipal yo ak patikilye sibvansyone yo.