Mwen chwazi PC mwen (Yo Elijo Mi PC)

PC's Antofa

Yo Elijo Mi PC se yon inisyativ ke gouvenman chili a antreprann, li la pou chache ogmante nivo ekite yo, diminye espas dijital epi favorize timoun ki nan kondisyon vilnerabilite, ki resoti a koz bon randman akademik yo.

Nan 6 ane ke pwogram nan genyen li benefisye timoun ki gen bon randman akademik ki enskri nan 7em ane primè jiska mwa mas chak ane epi ki apateni a sektè ki pi vilnerab nan popilasyon an, yo determine yo a travè Registro Social de Hogares.

Yo gentan pibliye deja rezilta nouvo pwosesis 2017 pou etidyan ki seleksyone yo. Remiz ekip potab yo ap komanse a pati de mwa me 2017. Enfomasyon sa ak anpil lot anko ki relasyone, nou ka jwenn yo nan paj  www.yoelijomipc.cl

Nan inisyativ sa se Ministè Edikasyon an ansanm ak Konsey Nasyonal Ed Eskolè ak Bous patisipe ladan l.